Školní řád

Školní řád MŠ Dambořice platný od 1. 9. 2023

                         Č.j.:   480/2023/Zsdam

Š k o l n í   ř á d  

 

Mateřské školy Dambořice, okres Hodonín, příspěvkové organizace

jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace.

 

Sídlo: Mateřská škola Dambořice, Rynk 1, 696 35 Dambořice

Školní řád mateřské školy

Účinnost od: 01.09.2023

Ředitelka školy: Mgr. Drahomíra Beková

Adresa školy: Rynk 1, 696 35 Dambořice

Telefon: 720 104 760

e-mail: ms@zsdamborice.cz

webové stránky: www.msdamborice.cz

 

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1  Vydání školního řádu

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Dambořice v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

1.2  Obsah školního řádu

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Zákonní zástupci mají právo

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

3.5 Práva pedagogických pracovníků

3.6 Povinnosti pedagogických pracovníků

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

           4.1 Postup při vyřizování podnětů zákonných zástupců

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

      5.3.1 Povinné předškolní vzdělávání a způsob jeho plnění

      5.3.2 Individuální vzdělávání dítěte

      5.3.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

      5.3.4 Vzdělávání dětí nadaných

      5.3.5 Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

  5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

  5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

  5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

5.8 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

           a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

           6.6 Prevence šíření infekčních onemocnění

              6.7 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

 

1.3 Závaznost školního řádu

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném  místě v mateřské škole a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje 

o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 

a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady 

pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti 

ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, ...).

              (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 

               i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

 

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

 

 

Zákonný zástupce je povinen se na vyzvání ředitelky mateřské školy osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte.

 

3.5 Práva pedagogických pracovníků


Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

3.6 Povinnosti pedagogických pracovníků


Pedagogický pracovník je povinen:

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti

ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace

o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

4.1 Postup při vyřizování podnětů zákonných zástupců

 

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají písemně zástupkyni ředitelky pro MŠ nebo ředitelce školy, které je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům. Rodiče mohou své připomínky podat i anonymně.

 

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého

až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

 

Mateřská škola Dambořice poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Dambořice, Rynk 1

 

Provoz MŠ je od 6.15 do 16.15 hod.

 

Děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

Budova je uzavřena, rodiče použijí ke vstupu přístupový systém - čip.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

 

Od 1.9.2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti, které v příslušném školním roce dosáhnou šesti let.

Zákonní zástupci omluví neúčast dětí ve vzdělávání na omluvném listu, kde uvedou důvod nepřítomnosti.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti  dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3dnů ode dne výzvy.

 

 

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu

 

           podle§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

 

 

 

Celodenní provoz MŠ je od 6.15 do 16.15 hodin

 

Počet tříd: 3

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Organizace dne

 

  6.15 –   7.00               scházení dětí v I. třídě

 

  7.00 –   8.00               scházení dětí ve všech třídách

 

  6.15 –   9.30               spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební,

                                         výtvarné, atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity,

                                         jazykové chvilky, smyslové hry

 

  od 7.00                        ovocný a zeleninový talíř ve všech třídách     

 

  9.00 –   9.30                hygiena, svačina

  9.30 – 11.45               příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání

 

11.45 – 12.15               hygiena, oběd

 

12.15 – 14.15                 příprava na odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby,

                                    klidové aktivity pro nespící děti

 

14.15 – 14.45               hygiena, odpolední svačina

 

14.45 – 16.15               odpolední zájmové činnosti dětí

                                        spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách,                               

                                        individuální plánované činnosti

 

15.00 – 15.30               rozcházení dětí ve všech třídách

 

15.30 – 16.15               rozcházení dětí ve II. a III. třídě

 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí.

Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí. Nespícím dětem jsou nabídnuty klidové aktivity.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související 

s výchovně vzdělávací činností školy.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou - písemné sdělení na nástěnkách, webových stránkách a ústní sdělení pedagogickým pracovníkem.

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích se projednává na schůzkách rodičů, kde rodiče účast na akcích potvrdí.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

 

5.2 Organizace stravování dětí

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole 

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem ústně nebo v daný den do 7.00 hodin na tel. čísle: 702 182 512 (stačí zaslat sms).

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 11.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky. 

Neodhlášené obědy propadají.

 

Podávání svačin: 09.00 – 09.30 hod., 14.15 – 14.45 hod.

Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hod.

 

Systém podávání svačin: samoobslužný, dětem 3 – letým pomáhá učitelka s naléváním pití.

 

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni vyvěšeným plakátem po obci, hlášením místního rozhlasu a na místním infokanále, vyvěšením na webové stránky školy v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo stáhnou na webových stránkách mateřské školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky), nejdříve však děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP. Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole.

 

Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění 

a dostanou informace o provozu MŠ.

 

  

5.3.1 Povinné předškolní vzdělávání a způsob jeho plnění

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 34 a odstavec 2, školský zákon).

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku Základní školy 

a mateřské školy v Dambořicích.

 

Povinnost předškolního vzdělávání se stanovuje v minimálním rozsahu 4 hodin denně, a to od 8.15 – 12.15 hod. (vyhláška č. 14/2005 Sb., § 1c, Vyhláška 

o předškolním vzdělávání).

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy, zanedbá-li povinné předškolní vzdělávání, dopouští se tím přestupku (na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 182 a, školský zákon).

 

Případné vzdělávání na dálku:

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo plošným nařízením Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost většiny dětí, pro které je vzdělávání povinné, má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám dětí, personálním a technickým možnostem mateřské školy. Pokud dojde k absenci 

ve vzdělávání na dálku, zákonný zástupce omluví své dítě telefonicky nebo přes email.

 

Omlouvání neúčasti na povinném vzdělávání a podmínky pro uvolňování:

Nepřítomnost dítěte omlouvá jeho zákonný zástupce. Předem známá absence – pokud zákonný zástupce potřebuje uvolnit dítě z povinného vzdělávání, 

ať už z rodinných nebo zdravotních důvodů, oznámí předem tuto skutečnost učitelce ve třídě, a to vyplněním omluvného listu. Nenadálá absence – pokud dojde k nenadálé absenci, zákonný zástupce omluví své dítě učitelce, a to osobně, telefonicky nebo sms zprávou, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Po ukončení nepřítomnosti vyplní omluvný list. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte na povinném vzdělávání a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Pokud bude docházet k opakované neomluvené absenci, vyzve písemně ředitelka školy zákonné zástupce dítěte k pohovoru. Pokud i nadále bude přetrvávat nepřítomnost dítěte 

na vzdělávání, oznámí ředitel tuto skutečnost orgánu sociálně - právní ochrany dítěte.

 


5.3.2 Individuální vzdělávání dítěte

 

Dítě může uskutečňovat povinnost předškolního vzdělávání i bez pravidelné denní docházky do mateřské školy-to však jen v odůvodněných případech. Zákonný zástupce dítěte je v tomto případě povinen učinit písemné oznámení s nutnými náležitostmi řediteli školy (na základě zákona č. 561/2004, §34b odstavec 2, školský zákon) a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V tomto případě potom mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonným zástupcům další postup při vzdělávání.

Mateřská škola stanoví dva termíny k ověření vzdělávání, a to během měsíce listopadu (první čtvrtek v měsíci) a náhradní termín v prosinci (druhý čtvrtek 

v měsíci) daného školního roku. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, ani v náhradním termínu, ukončí ředitel školy toto individuální vzdělávání. Ověřování úrovně osvojení výstupů bude probíhat formou rozhovoru, didaktických her, pracovních listů.

 

 

5.3.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv 

na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením se snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.  Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

 

Podpůrná opatření 1. stupně

Jedná se o taková opatření, která pomohou dítěti v rozvoji oslabených funkcí, např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte.

Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí škola vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (ŠPZ).

 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro zpracování IVP doporučení ŠPZ. V IVP se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí, tak aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.

Pokud je na třídě asistent pedagoga, vede o dítěti „Deník“, ve kterém zaznamenává nejen pokroky či nezdary dítěte, ale také návrhy do IVP.

IVP průběžně hodnotí třídní učitelky ve spolupráci s asistentem pedagoga a své závěry konzultují s ředitelkou, která následně rozhodne o dalším postupu.

Se zákonnými zástupci jsou realizovány individuální konzultace, dle potřeby, min. 2x za školní rok.

V případě podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga, je v náplni práce třídních učitelek ho metodicky vést a úzce s ním spolupracovat, 

jak při plánování činností pro dítě, tak jeho hodnocení.

Shledá-li učitelka po konzultaci s ředitelkou školy, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

 

5.3.4 Vzdělávání dětí nadaných

 

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

V případě takového dítěte spolupracujeme s odborníky z PPP v oblasti posouzení a identifikace nadání. Dítěti je na základě zprávy z PPP vytvořen v rámci jeho portfolia individuální vzdělávací plán, který je konzultován s rodiči a společně vyhodnocován.

Podporu a rozvoj nadaných dětí zajišťujeme především využíváním vhodných didaktických pomůcek, materiálů, volbou vhodných metod a forem výuky, předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností, individuálním přístupem a dalšími nabízenými specifickými činnostmi.

 

5.3.5 Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 

V případě, že se v mateřské škole budou vzdělávat alespoň 4 cizinci, v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitelka mateřské školy skupinu 

pro bezplatnou jazykovou přípravu, která jim umožní zapojit se do výuky a dosáhnout tak školních úspěchů. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. Skupina se může naplnit do výše 

8 dětí a jazyková příprava bude probíhat v rozsahu 1 hodiny týdně. Do skupiny je možné zařadit také děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka, 

nebo mladší děti, na základě vyhlášky č. 271/2021 Sb.

 

 

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

 

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy 

a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy 

na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. 

Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení 

nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 

O hlavních prázdninách je provoz MŠ omezen nebo přerušen.

Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce, webových stránkách mateřské školy.

Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci srpnu, zpravidla 4 týdny, a v době vánočních prázdnin v ZŠ. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

 

5.8 Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 200 Kč/měsíc s účinností od 1.9.2023.

Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky, školné nehradí. Jde o povinné předškolní vzdělávání.

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující způsob:

 

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je vyvěšena na nástěnce v chodbě mateřské školy, na webových stránkách msdamborice.cz

 

Způsob platby

Stravování dítěte v MŠ je platba, která je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Stravné se platí bezhotovostním převodem na účet školy - 255829451 / 0300 do 2. dne v měsíci.

 

 


6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Děti jsou pedagogickými pracovníky v rámci ochrany zdraví dětí chráněny před sociálně patologickými jevy.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dohled nad dětmi jiným pedagogem školy.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.

Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů umístěné ve sborovně.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dohledu pověřené odpovědné osoby.

Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí,

na chodbě školy nebo na webových stránkách mateřské školy www.msdamborice.cz.

Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat.

 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 

 

6.2 První pomoc a ošetření

 

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

 

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.

 

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Ředitelka školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

Podmínky zajištění BOZ na školním pozemku jsou stanoveny v provozním řádu.

 

 

6.6 Prevence šíření infekčních onemocnění

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale těmto příznakům věnuje zvýšenou pozornost a při jejich zjištění volí tento postup:

- Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do třídy mateřské školy, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

- Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy. Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:

- Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

 

Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy z hlediska zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, tj. bez známek jakéhokoliv akutního infekčního nebo parazitárního napadení.

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

- průhledná rýma, která dítěti intenzivně vytéká z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty - zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty - intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte), a to i bez zvýšené tělesné teploty

- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka – noha – ústa, spále, impetigu - průjem a zvracení, a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací (mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá trávící trakt realimentovaný na běžnou stravu, nepřijme) - zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí - zvýšená tělesná teplota nebo horečka

Za příznaky parazitárního onemocnění se považuje: - intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem (dítě může mateřská škola přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid)

- dítě dostane všechny osobní věci a prádlo k vyprání

- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC (roup dětský) pohledem

Dítě po očkování nelze přijmout, pokud:

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den kvůli možným reakcím na očkovací látku a jejím nežádoucím účinkům)

- má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, zejména zvýšenou tělesnou teplotu, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšenou únavu, malátnost

Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa) nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení. Kromě alergie jsou chronická onemocnění, k nimž mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, epilepsie, astma bronchiale a metabolická onemocnění.

V MŠ se dětem nepodávají žádné léky. Výjimkou jsou případy, pokud by nepodání léku ohrožovalo bezprostřední život dítěte. Podmínkou je lékařské doporučení, žádost rodiče, zaškolení a přesné instrukce k podání léku a souhlas ředitelky školy.

Děti po úrazu (se sádrou, ortézou, tržnými ranami) nebudou z důvodu bezpečnosti k docházce do MŠ přijímány.

 

 

6.7 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.).

Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Projevy dětí, rodičů a dospělých v průběhu dne v mateřské škole nesmí ohrožovat ani narušovat soukromí či osobní svobodu kteréhokoli dítěte nebo dospělého.

V celém areálu je zákaz kouření a používání elektronických cigaret. Zákaz vstupu mají osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a neznámé osoby bez ohlášení.

 

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Zákonní zástupci dítěte, jimi pověřené osoby a sourozenci dítěte pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou. Po předání nebo vyzvednutí dítěte opouští prostory MŠ i zahrady.

Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

 

 

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.

S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny děti tak, aby forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy.

Tento Školní řád vstupuje v platnost dne 1.9.2023  a ruší platnost Školního řádu č.j.:  88/18 ze dne 30.8.2018.

 

 

 

 

 

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne: 30.8.2023