ŠVP 

MŠ Dambořice

Spolu poznáváme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

 

PROGRAM

 

 

 

 

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

 

„SPOLU POZNÁVÁME SVĚT“

 

 

 

2022 - 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2022

Platnost od 29.8.2022 do 31.8.2025

Zpracovala: Mgr. Ivana Ševelová

Č.j.: 320/2022/ZSdam


OBSAH:

 

 

1.     Identifikační údaje o mateřské škole

 

2.     Obecná charakteristika školy

 

3.     Podmínky vzdělávání

 

4.     Organizace vzdělávání

 

5.     Charakteristika vzdělávacího programu

 

6.     Vzdělávací obsah

 

7.     Evaluační systém

 

 

 

 

 

1. Identifikační údaje

 

Název: ZŠ a MŠ Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace (od 1.7.2019)

Sídlo MŠ: 696 35 Dambořice 1

IČO: 70995711

Telefon: 702 104 760

E-mail: www.msdamborice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Drahomíra Beková

Zástupkyně řed. pro MŠ: Mgr. Ivana Ševelová

Zřizovatel: Obec Dambořice, okres Hodonín

Sídlo: 696 35 Dambořice 69

Koordinátor ŠVP: Mgr. Ivana Ševelová – zástupkyně ředitelky pro MŠ

 

 

 

Název programu:       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

 

Tematický název:        "SPOLU POZNÁVÁME SVĚT"

 

 

2. Obecná charakteristika školy

 

V dubnu roku 1955 bylo otevřeno první zařízení pro předškolní děti – Zemědělský útulek.

1. ledna 1963 – otevření MŠ, která byla přistavěna k Obecné škole. Do konce roku 1990 byli provozní pracovníci zaměstnanci JZD, od ledna 1991 přešla mateřská škola (dále MŠ) pod správu Okresního úřadu – referátu školství.

Od 1. 1. 2003 přešla mateřská škola do právní subjektivity. Od 1. 7. 2019 patří mateřská škola pod základní školu a tvoří jeden subjekt s názvem: Základní škola a mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace.

Mateřská škola má tři třídy s kapacitou 70 dětí.

K mateřské škole náleží prostorná zahrada s dřevěným altánem, zděným domečkem na hračky a vybavena hracími prvky - loď, kolotoč, pružinová houpadla, kryté pískoviště, zpevněná plocha pro koloběžky, tříkolky, traktory.

Zahrada je ohraničena podél silnice i potoka dřevěným oplocením. Před mateřskou školou je parkoviště v podélném stání pro automobily.

Hlavní i vedlejší vstup do mateřské školy je ze zahrady. Hlavní vstup je bezbariérový. V přízemí jsou dvě šatny pro děti, kabinet, umývárna s WC, třída prvního oddělení, kuchyň, šatna pro provozní zaměstnance a kancelář vedoucí školní jídelny.

V prvním poschodí se nachází kancelář zástupce ředitelky pro MŠ, šatna, dvě umývárny s WC, dvě lehárny, dvě třídy pro děti středního a předškolního oddělení a sborovna. Ve druhé třídě středního oddělení se rozkládají lehátka, slouží jako herna, ale také lehárna k odpočinku. Vybavení MŠ je standardní.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, kde se vaří pro děti a zaměstnance MŠ.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Dambořice.

V naší mateřské škole pracuje 6 pedagogických pracovníků, v případě přijetí dítěte s SVP a podpůrným opatřením 2. – 5. stupně bývá přidělen asistent pedagoga. Provozní zaměstnanci jsou 3, využíváme personální podporu ze Šablon.
3.  Podmínky vzdělávání

 

1.  Věcné podmínky

 

Mateřská škola má tři třídy, které prostorově vyhovují hygienickým normám pro daný počet dětí. Průběžně se nám daří obnovovat vybavení tříd novým nábytkem a doplňky. Třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídajícím počtu dětí a jejich věku v dostatečném množství. Jsou průběžně doplňovány a obnovovány, plně využívány dětmi i pedagogy. Všechny hračky a pomůcky jsou pro děti uloženy v otevřených skříňkách a jsou dětem volně přístupné. Děti se podílejí na obměňující se výzdobě mateřské školy, která je přístupná i jejich rodičům. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která je vybavena a přizpůsobena pro herní a pohybové aktivity dětí (kryté pískoviště, loď, kolotoč, pružinová houpadla, sestava houpaček, zpevněná plocha pro koloběžky, odrážedla, vozidla). Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

ZÁMĚRY:

-     dovybavení herních prvků školní zahrady - stromová lavice, bosoviště, balanční žebříky, environmentálními prvky (2023 – 2024)

-     pořízení nové interaktivní tabule do II. třídy (2023 - 2024)

-     pořízení pedagogické diagnostiky Isophi (2023 - 2024)

-     pořízení šatních skříní pro nově příchozí zaměstnance (2023 - 2024)

 

 

2. Životospráva

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány požadované intervaly. Vedoucí školní jídelny sleduje skladbu jídelníčku, vyhodnocuje spotřební koš, uvádí alergeny. Nabízíme a využíváme pitný režim od příchodu dětí do třídy, ale i v průběhu celého dne (na školní zahradě využití pítka). Skladba jídelníčku je pestrá, nabízí dětem ovoce/zeleninu, celozrnné pečivo, různé druhy masa, obohacení příloh, polévek, pomazánek o různé druhy obilovin/luštěnin. Děti vedeme k samostatnosti, chystají si příbory, ubrousky, při ranní svačině si samostatně natírají pečivo pomazánkou - předškolních dětí, u mladších dětí dle vlastní volby. Po jídle po sobě uklidí. Děti motivujeme k ochutnávání jídel zdravé výživy, do jídla děti nenutíme.

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval v průběhu dne přizpůsobit organizaci činnosti potřebám a aktuálním situacím. Rodiče po předchozí domluvě mohou své děti přivádět v průběhu dle potřeby. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, využíváme zejména školní zahradu. Děti mají dostatek volného pohybu při pobytu venku i v interiéru mateřské školy. Respektujeme individuální potřebu odpočinku a spánku u jednotlivých dětí, dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiné klidové aktivity.

 

ZÁMĚRY:

-     zaměříme se na dodržování hygienických a stravovacích návyků dětí, budeme děti motivovat k ochutnávání nových, zdravých pokrmů, kulturu stolování (2023 - 2024).

 

 

3. Psychosociální podmínky

Snažíme se o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a hlavně bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a situaci. V průběhu prázdninového provozu organizujeme pro nově zapsané děti adaptační program, kdy si zvykají na prostředí mateřské školy, nové kamarády i paní učitelky. Navozujeme prostředí klidu a pohody, snažíme se děti neúměrně nezatěžovat, vytváříme prostředí vzájemného respektu a důvěry. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou dodržování potřebného řádu, děti se učí pravidlům společného soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským prostředím, v němž jsou zpravidla rády. Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme vývojové a individuální potřebě dětí, informujeme je o tom, co bude následovat, počítáme s aktivní spoluúčastí a se samostatným rozhodováním dětí. Poskytujeme dětem možnost výběru činností. Děti pozitivně oceňujeme konkrétním popisem toho, co se daří. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje podpora a důvěra. Věnujeme se neformálním vztahům, nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně-patologických jevů).

 

ZÁMĚRY:

-        vyvozování pravidel společného soužití ve třídě s aktivní spoluúčastí všech zúčastněných, grafické znázornění pravidel dětmi, společné vyvěšení pravidel v prostorách školy, jejich respektování (2023 – 2024)

-        motivování rodičů k zájmu o přijatá pravidla soužití při pohybu a pobytu s jejich dětmi v budově MŠ (2023 – 2024)

 

 

4. Organizace

 

Pravidelný denní řád přizpůsobujeme měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí, organizace dne je dána rámcově. Činnosti v integrovaných blocích navrhujeme tak, aby v nich byly zastoupeny individuální, skupinové i frontální činnosti. Aktivity plánujeme s respektem k individuálnímu tempu dětí, vycházíme z jejich potřeb a zájmů. Denní program je vyvážený, děti mají dostatek času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat.

Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním zařízení, počty nepřevýší stav 24 dětí na třídu. Ke slučování tříd dochází pouze ve výjimečných případech a opět nesmí být překročen počet dětí stanovený tímto právním předpisem. Dbáme na osobní soukromí dětí, pokud to děti potřebují, nemusí se společných aktivit zúčastnit, mohou se uchýlit do klidného koutku.

Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností, včetně aktivit nad rámec běžného režimu mateřské školy. Pobyt venku zařazujeme každodenně. V případě zájmu rodičů organizujeme předplavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou. Mimoškolní akce plánujeme během dopoledne tak, aby nebyl narušen odpovídající interval mezi jídly. Doba odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí (spánek, odpočinek na lůžku, klidové činnosti).

 

ZÁMĚRY:

-  zavedení postupných svačinek ve všech třídách a umožnění dokončení vlastní započaté práce, hry dětí (2023 - 2024)

 

 

5. Řízení mateřské školy

 

Řízení naší mateřské školy je postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny přátelské vztahy, vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně. Povinnosti a pravomoci každého jsou jasně vymezeny. Ředitelka školy podporuje týmovou spolupráci, podporuje účast na vzdělávacích akcích, provádí kontrolu, společně se setkáváme. Všichni plně respektujeme ŠVP, jeho cíle i obsah. Máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém – nástěnky, webové a facebookové stránky. Spolupracujeme se zřizovatelem, jenž přispívá především ke zkvalitňování materiálních podmínek školy. Dále spolupracujeme se základní školou, místními spolky a organizacemi, po odborné stránce se ŠPZ (PPP, SPC).

ZÁMĚRY:

- provádění a zdokonalování evaluace, využívání poznatků k další pedagogické práci (2023 – 2024)

- vytvoření funkčního systému plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě hospitační činnosti (2023 - 2024)

- vytvoření funkčního plánu hospitační činnosti (2023 - 2024)

 

 

6. Personální a pedagogické zajištění

 

Všichni pedagogičtí pracovníci v mateřské škole jsou kvalifikovanými učitelkami MŠ (mají odpovídající vzdělání), ty, jimž část odbornosti chybí si ji průběžně doplňují. Sebevzděláváme se, ke svému dalšímu vzdělávání přistupujeme aktivně. Jsme zapojeni do Šablon, účastníme se školení, webinářů, kurzů, o nové poznatky se vzájemně obohacujeme na pedagogických poradách.

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Rozpis směn je zajištěn tak, aby byla vždy pokryta optimální pedagogická péče o děti v průběhu celého dne a byla co nejefektivněji využita pracovní doba každého jednotlivce. Souběžné působení dvou učitelek je zejména v organizačně náročnějších částech dne, například v době pobytu venku či při obědě. Toto působení je podpořeno spoluprací s asistentem pedagoga (v případě podpůrných opatření), či školním asistentem.

 

ZÁMĚRY:

- zahájení studia a ukončení kurzu – logopedický asistent – dvě paní učitelky (2023 - 2024)

 

 

7. Spoluúčast rodičů

 

Snažíme se o vzájemnou důvěru a spolupráci mezi rodiči a pedagogy v nejlepším zájmu dítěte. Zákonným zástupcům nabízíme odbornou pomoc ohledně výchovy a vzdělávání, informujeme je o vzdělávací nabídce, prospívání dětí a o jejich individuálních pokrocích. Spolupracujeme s rodiči dětí, které byly nebo jsou dlouhodobě nemocné. Ke komunikaci s rodiči využíváme nástěnku v MŠ,  sociálních sítí, webové stránky MŠ, uzavřená facebooková skupina, e-mail, sms. Pořádáme společné akce či aktivity v mateřské škole (přednášky, tematické dny, společná setkávání, aj.). Během prázdninového provozu MŠ realizujeme adaptační dny pro nově zapsané děti. Zachováváme diskrétnost s vědomím, že pracujeme s důvěrnými informacemi, nezasahujeme do života a soukromí rodin. Vzájemná spolupráce funguje na základě partnerství.

 

ZÁMĚRY:

- využívání profesních či zájmových dovedností rodičů k obohacení výchovně-vzdělávacího procesu dětí (2023 – 2024)

 

 

8.  Podmínky pro vzdělávání dětí se SVP

 

            Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením se snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.  Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

- realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí, osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

- spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství

- snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

- zakoupení kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic

 

ZÁMĚRY:

- pořízení kompenzačních pomůcek dle doporučení ŠPZ (2023 – 2024)

 

 

9. Podmínky zdělávání dětí nadaných

 

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

V případě takového dítěte spolupracujeme s odborníky z ŠPZ v oblasti posouzení a identifikace nadání a dbáme jejich doporučení. Dítěti je na základě zprávy z PPP vytvořen v rámci jeho portfolia individuální vzdělávací plán, který je konzultován s rodiči a společně vyhodnocován.

Podporu a rozvoj nadaných dětí zajišťujeme především využíváním vhodných didaktických pomůcek, materiálů, volbou vhodných metod a forem výuky, předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností, individuálním přístupem a dalšími nabízenými specifickými činnostmi.

 

ZÁMĚRY:

-        identifikování dětí mimořádně nadaných (2023 – 2024)

-        rozšíření kvalifikace zaměstnanců v oblasti práce s nadanými dětmi, v případě potřeby spolupráce s PPP (2023 – 2024)

 

 

10.  Podmínky zdělávání dětí od dvou do tří let

 

Vzdělávání dvouletých dětí má svá specifika a proto se naše škola snaží o to, aby byly v co nejvyšší míře respektovány vývojové potřeby těchto dětí. Mateřskou školu vybavíme vhodnými hračkami, pomůckami a nábytkem pro tuto věkovou kategorii (skříňky v šatně, židličky, lavičky).

 

Soustředíme se především na:

·        úzkou spolupráci s rodinou a adaptační proces

·        stimulaci motorických dovedností, uspokojení potřeby pohybové aktivity

·        podporu rozvoje poznávacích procesů – nabídka vhodných hraček – jednoduchých stavebnic s velkými dílky, zvukových hraček atd.

·        rozvoj komunikace – rozvoj řeči a slovní zásoby – říkanky spojené s rytmizací a pohybem, dětská leporela aj.

·        učení nápodobou – u dítěte převažuje volná hra, prostor pro pohybové aktivity, prostor pro zkoumání, objevování, experimentování a tomu přizpůsobené hry, hračky, materiály

·        osamostatňování – schopnost ovládat vyměšování (stupátka na toaletách, nočníky, přebalovací podložka)

·        dostatek času na sebeobsluhu – podpora, povzbuzení, dopomoc

·        úpravu materiálních a psychosociálních podmínek – bezpečný prostor ve třídě i na zahradě, případná úprava režimu dne

·        optimální využívání úvazků pedagogických pracovníků

 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace dne a vzdělávání.

Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již zohledněny (viz vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů).

V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí).

Optimálně je využita maximální možná výše úvazků pedagogických pracovníků. Rozpis přímé pedagogické činnosti pedagogů je stanoven tak, aby bylo možné co největší souběžné působení pedagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne.

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

Při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte je stanoven způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3–6 let.

Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální nastavení může eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Děti ve věku od 2 do 3 let jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem.

 

ZÁMĚRY:

- zajištění  bezpečnosti (2023 – 2024)

- zabezpečení základních životních potřeb (2023 – 2024)

- vybudování základů hygieny a sebeobsluhy (2023 – 2024)

 

11.  Podmínky vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 

V případě, že se v mateřské škole budou vzdělávat alespoň 4 cizinci, v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitelka mateřské školy skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu, která jim umožní zapojit se do výuky a dosáhnout tak školních úspěchů. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. Skupina se může naplnit do výše 8 dětí a jazyková příprava bude probíhat v rozsahu 1 hodiny týdně. Do skupiny je možné zařadit také děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka, nebo mladší děti, na základě vyhlášky č. 271/2021 Sb., pokud to není na újmu jazykové přípravy.

 

ZÁMĚRY:

-        rozvíjení slovní zásoby pomocí vhodných pomůcek, výukových programů na interaktivní tabuli, využití opory NPI Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání (2023 – 2024)

  4. Organizace vzdělávání

 

Počet tříd v MŠ – 3, homogenní složení. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let.

 

Využíváme metody prolínající celý den k naplňování obecných cílů, tak i metody k naplňování konkrétních cílů - metoda založená na prožitkovém učení, situačním učení, na vzoru, na hře, na pohybu, na manipulaci a experimentu, na komunikaci, na tvoření, na fantazii a magičnu, na myšlenkových operacích.

Používané formy jsou přizpůsobovány dětem – volná hra, řízená činnost, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, rituály, motivovaná cvičení, kroužky ke společnému setkání a různé nepravidelné činnosti.

Tyto činnosti se různě prolínají, vzájemně na sebe navazují, abychom byly schopny reagovat na momentální stav dětí ve třídě, jejich potřeby, zájmy nebo i na nenadále vzniklé situace.

 

Organizační zajištění chodu mateřské školy je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě „Kritérií přijetí“ dle platné legislativy, která jsou sestavena ředitelkou školy. Zápis pro následující školní rok probíhá v předem stanoveném termínu po dohodě se zřizovatelem (forma zveřejnění na webových stránkách školy, v místním hlášení rozhlasu a sociální síti zřizovatele), odpovědná osoba je ředitelka mateřské školy.

Děti jsou rozděleny do tří tříd. Pojmenovaly jsme je na Berušky, Motýlci a Včeličky – dle věkového složení třídy. Třídy jsou zpravidla homogenní. V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím na aktuální podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny jsou přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Souběžné působení dvou učitelek na třídě je realizováno přes hlavní část dne – pobyt venku, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek.

 

           

Mateřská škola má tři třídy. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku.

 

I. třída (Berušky)

V první třídě jsou děti nejmladší věkové kategorie, většinou nově přijaté ve věku 3 - 4 roky. Zpravidla zde bývá zapsáno 22 dětí.

Vycházíme z jejich vlastních potřeb a zájmů, preferujeme individualitu každého dítěte.

Využíváme všech metod, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nejmladší děti, převažuje metoda založená na prožitku, na vzoru, nápodobě, na hře, na pohybu a na komunikaci.

 

II. třída (Motýlci)

V této třídě jsou zapsány děti střední věkové kategorie, zpravidla ve věkovém rozmezí 4 - 5 roků. Zpravidla zde bývá zapsáno 24 dětí.

Činnosti vycházejí ze základních potřeb dětí, jejich zájmů a vzhledem k jejich věkovým možnostem a schopnostem.

 

III. třída (Včeličky)

V této třídě jsou zapsány předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. Zpravidla zde bývá zapsáno 24 dětí.

 

Každá třída je přizpůsobena dané věkové skupině nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami.

Všechny děti se setkávají při pobytu venku na zahradě, při vycházkách vesnicí i do přírody, účastní se společných akcí, výletů, návštěv divadel v mateřské škole i v okolních městech (každý měsíc zařazujeme jednu až dvě akce).

 

Dle požadavku a zájmu rodičů organizujeme předplavecký výcvik pro předškolní děti ve spolupráci s Plaveckou školou a autobusovou dopravou. Děti se hravou formou seznamují s vodou, rozvíjí motoriku a koordinaci pohybů, osvojují si základy pro budoucí plavání, učí se cestovním návykům.

 

Provoz mateřské školy je denně od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

 

Po celou dobu je budova zvenku uzavřena bezpečnostním zařízením (přístupový systém).

 

Rodiče použijí čip k otevření dveří.

 

V době od 6.15 do 7.00 se děti scházejí v první třídě.

 

Od 7.00 do 8.00 se děti scházejí i v II. a III. třídě.

 

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce až ve třídě.

 

Podle rozhodnutí učitelky může odpolední rozcházení probíhat i na zahradě.

 

 

Individuální vzdělávání dítěte

Dítě může uskutečňovat povinnost předškolního vzdělávání i bez pravidelné denní docházky do mateřské školy-to však jen v odůvodněných případech. Zákonný zástupce dítěte je v tomto případě povinen učinit písemné oznámení s nutnými náležitostmi řediteli školy (na základě zákona č. 561/2004, §34 b odstavec 2, školský zákon) a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V tomto případě potom mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonným zástupcům další postup při vzdělávání.

Mateřská škola stanoví dva termíny k ověření vzdělávání, a to během měsíce listopadu (první čtvrtek v měsíci) a náhradní termín (druhý čtvrtek v měsíci prosinci) daného školního roku. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, ani v náhradním termínu, ukončí ředitel školy toto individuální vzdělávání. Ověřování úrovně osvojení výstupů bude probíhat formou rozhovoru, didaktických her, pracovních listů.

 

Podmínky předávání a přebírání dítěte jsou jasně formulovány ve Školním řádu. 

 

 

Vzdělávání v mateřské škole organizuje a zajišťuje 6 učitelek MŠ. Pět učitelek splňuje kvalifikační podmínky pro výkon svého povolání, šestá si odbornost doplňuje studiem. Vzdělávání doplňují samostudiem. Výchovně vzdělávací práce probíhá po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Po předchozí dohodě mohou probíhat s rodiči rozhovory o dětech kdykoliv během dne. Rodiče se mohou i telefonicky informovat o tom, jak se dítěti daří, domluvit si konzultační hodiny dle předchozí domluvy

 

 


5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program naší MŠ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a obecně platnými právními předpisy.  

Na programu spolupracovali všichni zaměstnanci MŠ. Vycházeli jsme z výsledků evaluace předcházejícího ŠVP, metodických materiálů s daným tématem, poznatků ze seminářů DVPP, nápadů a připomínek rodičů (dotazníky pro rodiče).

Vzdělávání předškolních dětí probíhá ve všech situacích, k nimž v mateřské škole dochází.

Dbáme, aby se děti cítily v pohodě, měly dostatek podnětů k učení, rozvíjely kamarádské vztahy, upřednostňujeme vlastní prožitou zkušenost.

Mateřská škola poskytuje dětem dostatek volnosti při podmínce dodržování pravidel. Pravidla si děti vytváří samy pod vedením paní učitelek a jsou vyjádřena piktogramy v jednotlivých třídách.

 

  Vize: Naše MŠ podporuje a rozvíjí zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Chceme naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život a podporovat společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením.

 

Cíl: Podporovat rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání. Napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy.

 

 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

 

 

Naplňováním těchto cílů směřujeme k utváření základů klíčových kompetencí – souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí důležitých a významných nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení.

 

 

Metody a formy vzdělávání

 

V pedagogickém procesu v mateřské škole používáme různých organizačních forem činnosti dětí, které umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem jistoty, bezpečí, vzájemného porozumění, pozitivních mezilidských vztahů, kde se každému dítěti dostane ocenění, podpory a péče.

Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra, která je využívána zpravidla při spontánních činnostech. Jako nejpřirozenější aktivitu dětí v předškolním věku využíváme formu hry i při činnostech vzdělávacích, např. hry založené na přímých zážitcích, hry pohybové, společenské, konstruktivní a další. Při těchto hrách děti využívají kooperativní činnosti a učí se respektovat pravidla.

Často využívanou formou je komunitní a diskuzní kruh. Tato forma je využívána při motivačním úvodu do probíraných tematických bloků, při logopedických chvilkách apod. Dalšími organizačními formami je individuální práce s dětmi a práce ve skupinách, které jsou využívány např. při výtvarných činnostech, grafomotorických cvičeních aj. Základní slovní metody doplňují metody názorné jako je pozorování nebo nápodoba a praktické činnosti (např. při prožitkovém učení), které rozvíjí u dětí schopnost spolupráce a řešení problémů. Tyto metody uplatňujeme při situačním učení, kdy využíváme k učení konkrétních navozených či náhodných situací (např. při pobytu venku), díky nimž děti lépe porozumí životním souvislostem.

 

 

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření. Podpůrná opatření 1. stupně jsou poskytována z počátku formou přímé podpory, kdy vytváříme optimální vzdělávací podmínky - vhodně zvolené organizační formy a vzdělávací metody, které maximálně vyhovují potřebám a možnostem dítěte.

Pokud nestačí přímá podpora, zpracováváme Plán pedagogické podpory podle níže uvedených pravidel:

- na vypracování PLPP spolupracují učitelky, které mají dítě se SVP ve své třídě

- PLPP má písemnou podobu na předepsaném formuláři, obsahuje popis obtíží, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování naplňování plánu

- před jeho zpracováním probíhají rozhovory mezi pedagogy s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností a návyků

- pedagog zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte, informuje zákonné zástupce a po zpracování PLPP s ním zákonné zástupce seznámí

- s PLPP jsou seznámeny všechny učitelky

- PLPP se vyhodnotí do 3 měsíců od zahájení podpůrných opatření

 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně zpracováváme na základě doporučení školského poradenského pracoviště Individuální vzdělávací plán. Pravidla a průběh tvorby, realizace individuálního vzdělávacího plánu (IVP):

- IVP zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě   doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte

- IVP vychází ze školního vzdělávacího programu

- obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem

- naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nadaného dítěte nebo mimořádně nadaného dítěte.

Učitelky zpracovávají pedagogickou diagnostiku každého dítěte, pozorují jejich chování i zájmy, uplatňují individuální přístup ve vzdělávání. Dětem, které v průběhu vzdělávání projevují známky nadání, věnují učitelky zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, postupujeme podle níže uvedených pravidel:

- v situacích vyžadujících značnou koordinaci s rodiči zpracováváme PLPP

- pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení

- do doby než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP

- pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a ŠPZ

 

 

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let sledujeme stejné vzdělávací cíle a záměry jako u dětí starších. Učitelky však volí takový výchovně vzdělávací přístup, který akceptuje specifika související s úrovní vývoje dvouletého dítěte:

- přizpůsobený adaptační režim

- srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád

- vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně

- časté opakování činností

- pravidelný denní režim, pravidelné rituály

- střídání nabídky činností

- upevňování návyků a praktických dovedností

- dostatek času na realizování činností, včetně převlékání a stravování

- hodně prostoru pro volné hry

- více klidu (prostor k odpočinku během dne)

 

 

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

 

Dítě s odlišným mateřským jazykem se musí vyrovnávat:

- s jazykovou bariérou

- se ztrátou komunikační kompetence

- s kulturními odlišnostmi

 

Postup při zajišťování průběhu vzdělávání:

 

Pedagogické zajištění

V případě, že máme v týmu pedagoga se zkušenostmi v dané problematice, podělí se s učitelským týmem o své zkušenosti a tipy dobré praxe, je hlavní osobou při komunikaci s rodiči. Učitelky si vyhledávají informace o zemi, ze které dítě pochází.

Zajištění odborné pomoci

V případě potřeby se obracíme s žádostí o odbornou pomoc na pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) a speciálně pedagogické centrum (SPC); popř.: integrační centra.

Přizpůsobení prostředí a vybavení MŠ

Připravíme děti na nově příchozího předem. Vysvětlujeme situaci, v jaké se dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ) nachází. Důležitou součástí je také vybavenost herním a didaktickým materiálem, např. časopisy a knihami ve více jazycích – srovnávání odlišnosti stejných pohádek v různých jazycích, kontakt s jiným typem písma (např. napodobování znaků pro rozvoj grafomotoriky).

Zajištění komunikace

Komunikační kartičky, které se využívají pro komunikaci s dětmi s autismem, využívání názornosti, např. obrázkový denní režim, přizpůsobení jazykového projevu (hlasitost, stručnost, neverbální prostředky komunikace), ověřování porozumění.

 


 

6. Vzdělávací obsah

 

 

TEMATICKÉ CELKY A TEMATICKÉ ČÁSTI

Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání:

 

Snažíme se, aby předškolní vzdělávání pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti:

 

1.  Dítě a jeho tělo

2.  Dítě a jeho psychika

3.  Dítě a ten druhý

4.  Dítě a společnost

5.  Dítě a svět

 

                                          jsou společné pro celou MŠ

           

Vzdělávací nabídka je rozdělena do tří tematických celků se stručnou charakteristikou, záměry, očekávaných výstupů a klíčových kompetencí, k jejichž osvojování budeme směřovat.

Máme navrženo 12 tematických částí. Časové rozložení částí není závazné, nechali jsme ho otevřené pro aktuální situace, pro vstupy dětí i tvořivost učitelek. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům i výsledkům vzdělávání.

Učitelky ve třídách si připravují pro svou třídu TVP. Témata podrobněji rozpracovávají. Jednotlivé tematické části po ukončení vyhodnocují.

V rámci témat jsme si stanovili kompetence, kterých by dítě mělo na konci předškolního vzdělávání dosáhnout, a ty cestou dílčích cílů naplňujeme (tabulka dílčích cílů je součástí TVP).

Učitelky vypracovávají vzdělávací nabídku, kde se objeví konkrétní příklady řízených a spontánních činností, které rozvíjejí děti ve všech oblastech (biologická, psychologická, interpersonální, sociální a environmentální). Využívají vhodných podnětů, aktivit a praktických činností, které vycházejí z reálného života.

 

 

  

TEMATICKÝ CELEK: VÍM, KAM PATŘÍM

 

CHARAKTERISTIKA

 

            Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe, navazovat mezilidské vztahy a orientovat se v nich, zvládat životní situace a připravovat se na budoucí role.

 

- vytvoření vstřícného, přátelského a podnětného prostředí pro všechny děti

- vytváření základních pravidel vzájemných vztahů, chování a komunikace

- uvědomění si významu rodiny, nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů

- postupné získávání potřebných dovedností, návyků a postojů ke vstupu do ZŠ

 

Záměr:

-        adaptace dětí na prostředí MŠ

-        seznamování s kamarády, s učitelkami a všemi zaměstnanci, s prostředím a režimem v MŠ

-        základní a společenská pravidla – pozdrav, poděkování

-        kdo jsem a kde žiji (domov, obec, okolí domova, obchody, lékař, důležité instituce)

-        rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultura)

-        kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného

a dramatického umění, svět hudby, sportu, jak se lidé baví)

-        dorozumívání se mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly)

-        význam a struktura rodiny, jména jednotlivých členů, uvědomění si rozdílu mezi dětmi a dospělými

-        zaměstnání a práce členů rodiny

-        odlišnost prostředí doma a v mateřské škole

-        základy pro práci s informacemi (knihy, časopisy, PC, IT, divadlo, výlety,…)

-        poznatky o znakových systémech (písmena, číslice, piktogramy, značky,…)

-        předměty a jejich vlastnosti (barva, tvar, velikost, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce)

-        číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství

    Očekávané výstupy:

práce na zahradě apod.)

    poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu,

spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 

Kompetence:

-     řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

-        dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

-        v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

-        svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

-        spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

-    dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlivost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

-        při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

-      chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

-        zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

-        uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

-        nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

-   ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní                        společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy,         

-        má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

-    učí se spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, 

je schopno dobrat se k výsledkům

-        pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

-      při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

-        ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

-        rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

-        problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

-        zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 

 

TEMATICKÉ ČÁSTI:

 

1.   Jsem v mateřské škole mezi kamarády

Návrh činností:

-        půjčování hraček, vzájemná pomoc, spolupráce, kamarádské vztahy

-        kreslení piktogramů - vytváření pravidel ve třídách

-        hudebně pohybové hry, tanečky, přednes básní, zpěv

 

2.   Poznávám, kde žiji

Návrh činností:

-        vycházky po vesnici, poznávání významných budov (pošta, ZŠ, OÚ, KD, ZS,…)

-        prožitkové učení, sledování a účast při slavnostech a událostech v obci - hody (zpěv a tanec "pod májou"), dušičky (návštěva hřbitova), tematický den v MŠ - Haloween

-        vycházky do okolí, výlety, návštěva kina, divadla, planetária - poznávání - vesnice, město, ČR, Země, vesmír

 

3.   Moje rodina – domov

Návrh činností:

-        kreslení, malování, obrazový materiál, návštěva členů rodiny v MŠ - život v rodině (členové, funkce a vztahy mezi nimi)

-        přípravy a realizace společných oslav a slavností (Mikuláš, Vánoce, vánoční dílny, besídka)

-        námětové hry na rodinu (práce rodičů doma i v zaměstnání, prarodiče)

 

4.   Budu školákem

Návrh činností:

-        vyprávění příběhů, zážitků, pohádek

-        návštěva ZŠ, příprava na zápis, spolupráce se ZŠ

-        poznat napsané své jméno, početní představy, orientace v prostoru, grafomotorika, aj.

  

TEMATICKÝ CELEK: JSEM SOUČÁSTÍ SVĚTA

 

CHARAKTERISTIKA

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí nebýt lhostejný ke svému okolí, aktivně řešit vzniklé situace, poznávat a chránit vše co vytvořila příroda i člověk.

 

- vytváření kladného vztahu k přírodě a k životnímu prostředí

- získávání povědomí o materiálních a duchovních hodnotách

- seznamování s přírodou živou i neživou

 

 

Záměr:

-        poznáváme přírodu živou i neživou (rostliny, živočichové)

-        přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě)

-        pozorování objektů a předmětů kolem sebe (rozmanitost přírody i světa)

-        konkrétní operace s materiálem, přírodninou

-        látky a jejich vlastnosti (voda, vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály)

-        životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostředí, umělé materiály)

-        pěstitelské činnosti

-        pozorování práce na zahradě, na poli, ve vinohradě,…

-        nářadí, náčiní, stroje

-        zvířata a jejich mláďata

-        způsob života (savci, ptáci, ryby, hmyz)

-        užitek pro člověka

-        ochrana zvířat

 

 

 Očekávané výstupy:

 

Kompetence:

-        soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

-        všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

-        samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

-        ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

-        má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

-        klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

-        ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

-        odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

-        získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

-        chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

-        průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

-        spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 

 

TEMATICKÉ ČÁSTI:

 

1.   Příroda se mění

Návrh činností:

-        přímé pozorování změn v přírodě, sběr přírodnin, výstava, hlavní znaky podzimu

-        otiskování listů, bramborová tiskátka, zvířátka z kaštanů - tvoření z přírodnin

-        ochutnávání, pojmenovávaní, třídění,… - plody podzimu

 

2.   Poznávám, co vytvořila příroda a co člověk

Návrh činností:

-        vycházky po vesnici, do přírody, výlety do města

-        praktické činnosti s různými materiály - manipulace, zkoumání, pokusy (písek, kámen, hlína, voda, led, …)

-        pozorování traktorů, bagrů, jeřábů při úpravách a budování v obci, na polích, …

-        zacházení s předměty, pomůckami, hračkami  - PC, IT, lupa, mikroskop

 

3.   Budu zahradníkem

Návrh činností:

-        aktivní pozorování jarní přírody při vycházkách po vesnici, do lesa, bádání v přírodě

-        setí semen, vysazování sazenic, pozorování klíčení a růst - pokusy

-        Velikonoce, tematický den v MŠ Pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí (kraslice, přáníčka, táborák)

-        činnosti na zahradě (úklid zahrady, pomoc dětí při jarních pracích), péče o vyvýšené záhony

 

4.   Mám rád zvířata

Návrh činností:

-        přímé i zprostředkované pozorování zvířat (v domácnostech, v ZOO, v knihách, encyklopediích), hlavní znaky, způsob života, význam pro člověka

-        dramatizace pohádek o zvířátkách, pohybové hry, smyslové hry (využití maňásků, čepiček, plyšových hraček,…)

-        rozvoj motoriky, nášlapná dráha, balanční kameny – motivovaný pohyb zvířat

 

 

  

 

TEMATICKÝ CELEK: CHCI ŽÍT ZDRAVĚ

 

CHARAKTERISTIKA

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí zdravě žít a chránit zdraví své i zdraví druhých.

 

- rozvíjení poznatků o lidském těle

- vytváření zdravých životních návyků a postojů

- zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové dovednosti

- vytváření povědomí o možném nebezpečí kolem nás

 

Záměr:

-        poznávání lidského těla

-        lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly)

-        vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, ochrana osobního bezpečí)

-        pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla)

-        zdravé životní návyky (pohybové činnosti, sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny)

-        ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy,

návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění)

-        ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy)

-        co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, látkami ohrožujícími zdraví, běžné přírodní a povětrnostní vlivy)

-         dopravní výchova (varování před úrazy, nebezpečím hrozících při hrách, v dopravních situacích)

-         bezpečná chůze při vycházkách, správné přecházení přes silnici

 

 

Očekávané výstupy:

 

 

Kompetence:

-        ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

-        napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

-        je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

-     má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

-        odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

-        dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

-        dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

-    chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

-        dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

-        chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

-        uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

-        omlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 

 

TEMATICKÉ ČÁSTI:

 

1.   Jak vypadám a jak se chovám

Návrh činností:

-        námětové hry, situační učení

-        upevňování dohodnutých pravidel při společenských hrách, pohybových aktivitách,

při rozhovorech (neskákat do řeči)

-        pohybové hry – Kuba řekl, Hlava, ramena, …

-        kreslení postavy, otisky částí těla, modelování, …

 

2.   Vím, co mému tělu prospívá a co mu škodí

Návrh činností:

-        hudebně pohybové hry – Máme rádi zeleninu, Doktora se nebojíme, …

-        využívání zahrady k pohybu dětí, sportu, otužování, hry s vodou

-        předplavecká výchova

 

3.   Chráním se před nebezpečím

Návrh činností:

-        poučení o bezpečnosti v MŠ, na zahradě, na vycházkách, výletech - obrazový materiál, CD, MC, DVD

-        námětové hry na záchranáře, hasiče, policii - skutečné zážitky, návštěva hasičské zbrojnice

-        využití zájmových aktivit rodičů – návštěva hasičské zbrojnice, aj.

-        varování před kouřením, pitím alkoholu, léky a drogy - četba na pokračování - Filipova dobrodružství, Neobyčejná dobrodružství

 

4.   Jsem součástí silničního provozu

Návrh činností:

-        bezpečnost při vycházkách po vesnici (chůze ve dvojicích, přecházení přes silnici,

reflexní vesty)

-        pozorování dopravních prostředků (obrázky, knihy, hračky, skutečné dopravní prostředky)

-        poučení o správném chování v autobuse, ve městě (semafor, dopravní značky)

-        vytváření dopravních situací na zahradě (koloběžky, traktory, tříkolky, auta) - reakce na signál, na barvy

 

 

 

Prevence rizikového chování

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova

 

Metody a formy vzdělávání

-         přímé učení ve venkovním terénu, které je hlavně v předškolním věku spojeno s rozvíjením

harmonické osobnosti a přirozené vitality dětí

-       vytvářet v mateřské škole i mimo ni vhodné podmínky pro učení a neformální vzdělávání

v oblasti EVVO .

 

K realizaci EVVO využíváme:

 

 

 

  

7. Evaluační systém

 

 

Oblasti evaluace

 

 

 

Nástroje k vyhodnocování


 


Termíny vyhodnocování

 

Učitelky                                            

každodenní hodnocení - co děti tvořily, objevily, samy zvládly, co si uvědomily, jak se při tom cítily a čím jsem k tomu přispěla já

 

                                                        podmínky                                                                   1 x za rok

                                                   hodnocení tematických částí                                    po každé TČ

                                                        hodnocení TVP – podle věkových skupin           1 x za rok

                                                        výsledky u dětí - záznamy, diagnostika                    průběžně

 

 

Provozní zaměstnanci                 podmínky                                                                   1 x za rok

                                                                                                                                                

Rodiče                                            podmínky                                                                       1 x za rok 

                                                                                                                                                 schůzky rodičů

                                                                                                                                                                                                                       

                                                        rozhovory s rodiči                                                      průběžně

                                                        konzultační hodiny s rodiči                                       dle předchozí domluvy

 

Ředitelka                                      kontrolní a hospitační činnost                                  průběžně